Polecamy NOWOŚĆ Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją wydawnictwa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, autorstwa Pana dr. inż. Adama Baryłki, pt.: „Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji”.

kontrole_okresowe

Autor w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z okresowych kontroli dokonanych przez pracowników Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem związanym z dokonywaniem okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu w zakresie sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi. W książce, dla ułatwienia i właściwego wykonywania okresowych kontroli, zawarto szerokie wyjaśnienie licznych problemów występujących w procesie tych kontroli. Wykorzystano przy tym liczną literaturę techniczną traktującą o zagadnieniach kontroli i napraw różnych obiektów budowlanych. Zagadnienia, omówione w książce, zgrupowano w 8 rozdziałach, przedstawiając liczne schematy i algorytmy postępowania w celu wyjaśnienia założonych problemów techniczno-prawnych występujących w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

W książce przedstawiono następujące zagadnienia:

 • Zasygnalizowano przepisy prawa regulujące zagadnienia kontroli obiektów budowlanych;

 • Scharakteryzowano przedmioty okresowych kontroli, jakimi są obiekty budowlane, przedstawiając pojęcie obiektu budowlanego, klasyfikację obiektów, wymagania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, zagadnienie właściwości obiektu, stanu obiektu i procesu zmiany stanu pod wpływem oddziaływań występujących w przewidywanym okresie jego użytkowania.

 • Omówiono wymagania techniczne, stawiane obiektom budowlanym w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, odnośnie zasad ich projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania. Szczególną uwagę skoncentrowano na wymaganiach podstawowych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane – odnoszących się do zagadnienia bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania.

 • Przedstawiono najważniejsze problemy występujące w procesie eksploatacji obiektów zwracając szczególną uwagę na problemy zawilgocenia i korozji.

 • Przedstawiono zagadnienie kontroli obiektów budowlanych w procesie budowlanym (eksponując wymagania i cechy dobrej kontroli), zagadnienie bezpieczeństwa, inżynierii bezpieczeństwa oraz monitorowania stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

 • Omówiono zagadnienie diagnostyki technicznej obiektów budowlanych, w tym formy i zakresu badań diagnostycznych oraz odniesiono się do wymagań w zakresie sporządzania opracowań technicznych jako efektów tych badań, wyjaśniając problem kompetencji do ich wykonywania. Zasygnalizowano problem różnorodności rodzajowej obiektów budowlanych rzutującej na złożoność dokonywania diagnostyki budowlanej tych obiektów w tym również złożoność okresowych kontroli jako wstępnego etapu diagnostyki istniejących obiektów budowlanych.

 • Przedstawiono próbę wyjaśnienia szeregu problemów wiążących się z okresowymi kontrolami budynków ze ścianami murowanymi, budynków prefabrykowanych wielkopłytowych oraz budynków halowych.

 • Omówiono procedurę oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych, w tym metody badawcze przydatne podczas dokonywania kontroli obiektów budowlanych i ogólne wymagania dotyczące nieniszczących przyrządów pomiarowych stosowanych w diagnostyce budowlanej.

 • Omówiono poszczególne rodzaje okresowych kontroli, przewidziane przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – O charakterystyce energetycznej budynków, z wyeksponowaniem wymaganych zakresów kontroli, problemów związanych z ich dokonywaniem oraz dokumentowaniem, wraz ze stosowanymi wzorami protokołów z kontroli różnego rodzaju obiektów budowlanych;

 • Zasygnalizowano wymagania związane z dokonywaniem okresowych kontroli wybranych obiektów budowlanych, takich jak: budynki, place zabaw, drogi, drogowe obiekty inżynierskie oraz wały przeciwpowodziowe.

 • Zasygnalizowano stosowane metody napraw obiektów budowlanych oraz zagadnienie odpowiedzialności prawnej osób dokonujących okresowych kontroli.

Książka jest kierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Może być ona również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.