Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych sądowych realizuje następujące cele Statutowe: 

  • reprezentuje  i broni  interesów zawodowych członków stowarzyszenia,
  • dba o rozwój stowarzyszenia w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • dąży do podnoszenia standardów pracy w zawodzie Rzeczoznawcy i Biegłego sądowego, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach wymienionych zawodów, a także promocja zatrudnienia oraz reorientacji zawodowej,
  • dąży do tworzenia atmosfery współpracy, solidarności i koleżeństwa w ramach zawodów Rzeczoznawców i Biegłych sądowych, a w szczególności rozwoju  etyki zawodowej i dbałość o przestrzeganie jej zasad,
  • promuje działania na rzecz wymiany informacji w zakresie nauki, techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
  • udzielania pomocy zawodowej i koleżeńskiej, w szczególności młodym przedstawicielom zawodów Rzeczoznawcy oraz Biegłego sądowego
  • integruje środowisko Rzeczoznawców oraz Biegłych sądowych
  • promuje zawody Rzeczoznawcy i Biegłego sądowego.